w sprawie przystąpienia do realizacji  projektu „Jesteśmy mistrzami w zdobywaniu wiedzy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty