Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z 2001r. z późn. zm. ) zwołuję na dzień 29 października 2008 r. o godz. 10.00  XXIV sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania  radnych.
7. Podjęcie uchwał :
- w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok,
- w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009r.,
- w sprawie podatku rolnego,
- w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2009,
- w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych  Straży Pożarnych z terenu gminy,
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa,
- w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach,
- w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Zamknięcie obrad sesji.


Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.

 
Przewodnicząca
Rady Miasta
Urszula Motylewska