Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z 2001r. z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 kwietnia 2009 r. o godz. 10.00 XXX sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2008 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Myszkowa za 2008 rok.
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2008 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie na 2009 rok,
 • zmian w budżecie na 2009 rok,
 • zmian w Załączniku Nr 15 do Uchwały budżetowej na 2009 rok dotyczącego rocznego planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • zmian w Załączniku nr 1 i 2 do uchwały Nr XXVI/230/08 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia rocznego planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasta Myszkowa na rok 2009,
 • nabycia na rzecz Gminy Myszków własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Myszków,
 • nabycia na rzecz Gminy Myszków własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Myszkowie obręb Myszków,
 • ustanowienia służebności gruntowej,
 • zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków.
 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Zamknięcie obrad sesji.
Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.


Przewodnicząca Rady Miasta
Urszula Motylewska