Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z 2001r. z późn. zm.) zwołuję na dzień 29 września 2009 r. o godz. 10.00 XXXIV sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za I półrocze 2009 r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie na 2009 rok,
 • zmian w Załączniku Nr 15 do Uchwały budżetowej na 2009 rok dotyczącego rocznego planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • zmian w Załączniku nr 2 do uchwały Nr XXVI/230/08 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia rocznego planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Myszkowa na rok 2009 z późniejszymi zmianami,
 • określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości,
 • nabycia na rzecz Gminy Myszków własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Myszkowie,
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Myszkowa,
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Myszkowa,
 • zmiany uchwały Nr XXVI/229/08 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Myszków,
 • przystąpienia do realizacji projektu "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" oraz podpisania umowy o realizacji wspólnego przedsięwzięcia,
 • zmiany Uchwały nr XXVII/240/09 Rady Miasta Myszkowa z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013 dla gminy Myszków.
 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Zamknięcie obrad sesji.
Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.


Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Sławomir Jałowiec