Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z 2001r. z późn. zm.) zwołuję na dzień 30 czerwca 2010 r. o godz. 10.00 XLII sesję Rady Miasta w Myszkowie. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta - w sali obrad - II piętro.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania uchwał za rok 2009.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie na 2010 rok,
 • określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Myszkowa za pierwsze półrocze roku budżetowego,
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Myszkowa,
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Myszkowa,
 • zasad przeznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Myszków, wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat,
 • zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myszków,
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zbywanej na rzecz Skarbu Państwa,
 • wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości,
 • ustanowienia służebności gruntowej,
 • ustanowienia służebności gruntowej,
 • zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych,
 • nabycia na rzecz Gminy Myszków własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Myszkowie obręb Myszków i Nowa Wieś,
 • wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Myszków aportu do spółki,
 • ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Myszków,
 • określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Myszków",
 • zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na warunkach preferencyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Myszków,
 • założenia Ponadgimnazjalnej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Myszkowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Myszkowie, ul. Kościuszki 30,
 • rozpatrzenia skargi złożonej na Burmistrza Miasta Myszkowa,
 • rozpatrzenia skargi złożonej na Burmistrza Miasta Myszkowa.
 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Zamknięcie obrad sesji.
Zapraszam do wzięcia udziału w obradach sesji.

Przewodnicząca       
Rady Miasta             
Urszula Motylewska