Wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska składa się w wybranym urzędzie stanu cywilnego.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
• obywatel polski
• cudzoziemiec nieposiadający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli ma w RP miejsce zamieszkania
• cudzoziemiec, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy - wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego

Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula RP.

Opłaty:
• opłata skarbowa za decyzję o zmianie imienia i/lub nazwiska – 37,00 zł
Płatności można dokonać:
• gotówką lub kartą płatniczą w kasie na parterze Urzędu Miasta
• przelewem na konto:

BNP Paribas Bank Polska S.A. 11 1600 1462 1746 4218 1000 0007 podając w tytule przelewu rodzaj dokumentu za który została uiszczona opłata skarbowa i kogo ten dokument dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Zmiana imienia i/lub nazwiska następuje w formie decyzji administracyjnej.
Decyzję wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego.
Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, zaś sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Myszkowie, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.

Wymagane wnioski i dokumenty:
• wniosek;
• dokument tożsamości;
• oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego.
Jeżeli zmiana imienia lub nazwiska dotyczy małoletniego dziecka:
• wniosek przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego);
• zgoda drugiego rodzica (wyrażona osobiście w USC lub przed konsulem RP albo w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym);
• w razie braku zgody drugiego rodzica - prawomocne orzeczenie sądu zastępujące zgodę lub prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej
• w przypadku zmiany imienia i/lub nazwiska dziecka pozostającego w rodzinie zastępczej – prawomocne orzeczenie sądu zezwalające na zmianę;
• zgoda dziecka, które ukończyło 13 rok życia (wyrażona osobiście w USC lub przed konsulem RP albo w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym);
• dokument tożsamości wnioskodawcy oraz dokument tożsamości dziecka.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
URZĄD STANU CYWILNEGO
42-300 MYSZKÓW
ul. Kościuszki 26, pok. 116, 118
tel. 34/313-26-82 wew. 180, 164
e-mail: usc@miastomyszkow.pl