URZĄD MIASTA MYSZKOWA
tel. 34 313-26-82
Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Gospodarczej (SO)
tel. 34 313-50-33
I. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 poz. 2096 t.j.), Ustawa z dnia 24.09.2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018r. Poz. 1382 t.j.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13.12.2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017r. Poz. 2411), ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. (Dz. U. z 2018r. Poz. 1044 t.j.).
II. Wymagane dokumenty
1. Wypełniony formularz "Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej" lub formularz "Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającej dłużej niż 6 miesięcy" (dla każdej osoby, również dla dziecka)
2. Do wglądu dowód osobisty lub paszport.
III. Opłaty
Nie pobiera się.
IV. Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie.
V. Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Gospodarczej - pokój nr 153.
VI. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.
VII. Informacje dodatkowe
1. Osoba, która wyjeżdża za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd i powrót właściwemu organowi.
2. Zgłoszenie wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu stałego albo czasowego.
3. W celu dokonania zgłoszenia wyjazdu za granicę należy wypełnić formularz "Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej".
4. W celu dokonania zgłoszenia powrotu należy wypełnić formularz "Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającej dłużej niż 6 miesięcy".
5. Za osoby małoletnie lub nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek zgłoszenia wyjazdu poza granice RP oraz powrotu z zagranicy wykonują rodzice (opiekunowie prawni).
6. W zastępstwie osoby obowiązanej do zgłoszenia wyjazdu za granicę, zgłoszenia może dokonać pełnomocnik na podstawie pisemnego pełnomocnictwa (art. 33 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego), po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego. Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej jeżeli jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).
7. Na żądanie wnioskodawcy wydawane jest zaświadczenie potwierdzające dokonanie zgłoszenia wyjazdu poza granice RP i powrotu z zagranicy. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej).