URZĄD MIASTA MYSZKOWA
tel. 34 313-26-82

Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Gospodarczej (SO)
tel. 34 313-50-33

I. Podstawa prawna
Podstawa prawna: art. 46 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018r. poz. 1382 ze zm.); § 1 pkt 1 i 4, § 2, § 3 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2523 ze zm.); § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz. 2482 ze zm.); art. 1 ust. 1 pkt 2, załącznik cz. IV kol. 3 i 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

II.  Wymagane dokumenty
Wniosek o udostępnienie danych osobowych jednostkowych z rejestru mieszkańców  oraz rejestru PESEL
- Wniosek można złożyć bezpośrednio w tutejszym urzędzie - biuro podawcze, przesłać drogą korespondencyjną lub drogą elektroniczną ePUAP  - adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej.   Wniosek złożony w postaci dokumentu elektronicznego musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
III. Opłaty
Opłata za udostępnienie danych osobowych stanowi dochód budżetu państwa i wynosi - 31 zł.
Wpłata w kasie Urzędu lub na konto BNP Paribas Polska SA nr 76 1600 1462 1746 4218 1000 0001

IV. Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni.

UWAGA:
Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminu ww. nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w powyższych terminach strony zawiadamia się, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

V. Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Spraw Obywatelskich  i Ewidencji Gospodarczej - ewidencja ludności - pokój nr 153.

VI. Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych osobowych przysługuje odwołanie, które wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem organu, który decyzję wydał. Odwołanie składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu

VII. Informacje dodatkowe
Brak.